Wachter bij de busbaan

Toen ik vanochtend, op weg naar mijn werk, het uiteinde van de Peizerweg opreed, zag ik eerst twee pylonen langs de busbaan staan, pylonen met zwaailichtjes in top. “Ha” dacht ik: “Kleine vuurtorentjes”. Er was ook een wachter bij, tegen een boom gezeten op een bureaustoel, turend op zijn smartphone. Weinig aan de hand.

2014-09-02 009

Ik heb de man niet gevraagd wat hij daar precies deed, wat me achteraf wel een beetje spijt. Een collega suggereerde dat hij aan het verkeerstellen was, maar de verkeersintensiteit op de busbaan kan je toch vrij eenvoudig opmaken uit de dienstregeling der divers busmaatschappijen?

Bij nader inzien heeft hij een zwarte pet en een zonnebril op en een bollend blauw jasje aan onder die oranje overgooier. Bovendien hangt er een vierkant geval voor zijn oor. Kwam er misschien een belangrijk persoon voorbij?


Er voer een coaster langs de Peizerweg

Dinkla 1 Peizerweg 1936 Dinkla 2 Peizerweg 1936

Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 10 januari 1936.

Ik vraag mij af, zou het schip van de oude heer Dinkla nog bestaan?


Fietskunst

fietskunstDe Fongers-fietsambulances sluiten in het foto-overzichtje van Twitter (1, 2) bijna zo op elkaar aan, dat het lijkt alsof ze samen een soort van kunstwerk vormen.


Het stempel Groningen

Het stempel, ooit gebruikt in een Limburgse lagere school:

Het stempel Groningen a

De afdruk (let niet op de Hunze):

Het stempel Groningen b

Degene die dit het mooist weet in te kleuren met de grondsoorten klei (groen), zand (geel) en veen of dalgrond (roze) wacht een leuk prijsje!


Een huldeblijk voor de sluiswachter van Ganzedijk

INGEZONDEN

Jan Rotmans

   M. de Red. !

Een zeer bescheiden en toch hoogst belangrijk persoon gaat de gem. Finsterwolde met Mei a.s. verlaten, ‘t Is de heer Jan Rotmans, sluiswachter bij de sluis van Reiderland. In 1847 te Bellingwolde geboren, kwam hij in 1852, toen zijn vader sluiswachter werd van de sluis van Bellingwolde te Ganzedijk. Van ’52 tot ’66 beheerde deze de Bellingwoldster sluis, toen hij in ’66 door ‘t Hoofdbestuur van Reiderland aangesteld werd als wachter bij de Dollardsluis. In ‘98 trad de vader wagens hoogen leeftijd, af. Natuurlijk werd toen zijn zoon Jan Rotmans zijn opvolger. Ik zeg: „natuurlijk”, want wie zou beter dien veteraan hebben kunnen opvolgen? Al was nu de zoon de chef in naam, de ziel van alles bleef toch de oude man tot zijn dood in 1905. Na dien tijd treedt de jonge Rotmans meer op den voorgrond. Reeds op 10-jarigen leeftijd hielp hij zijn vader de buitendijksche vaargeul “ploegen”, en was sindsdien zijn vader !n alles behulpzaam. Hij groeide als met de Dollard op. Hij herinnert zich nog levendig de hoogo vloeden van ’77 en ’83, toen de heele familie moest vluchten, maar zij — vader en zoon — bleven. Hij schildert u levendig, hoe de Kerkhovenpolder bij dien laatsten vloed overstroomde, en hoe die doorbraak van gunstigen invloed was op „hun” sluis. Ja, wie ‘n oogenblik tijd heeft en met den heer Rotmans praat over den Dollard en zijn ontstaan, die gaat met ‘n schat van opmerkingen en wetenswaardigheden weer heen. —

Achtereenvolgens dienden ze drie voorzitters: eerst den heer Alb. Waalkens, daarna den heer H.B. Muntinga, beiden overleden, en thans den heer H.P. Waalkens, burgemeester van Blijham. Noch zijn vader, noch hij heeft in al die jaren ooit wegens ziekte gemankeerd. ‘t Was dan ook steeds ‘n eenige huishouding, waar ieder graag een poosje zich ophield. De „oude vrouw”, bij velen nog zoo goed bekend, was de gulheid, de vriendelijkheid, de voorkomendheid in persoon. Toen zij in 1909 overleed, was dat dan ook een groot verlies voor de familie. Gelukkig — de tijd heelt alles. Langzamerhand herstelde alles zich weer.

En zoo zijt gij heden, vriend Rotmans, er dan nu toe gekomen, uw ontslag te vragen, dat u met 1 Mei a.s. op de meest eervolle wijze is verleend. Zestig jaren waart ge hier werkzaam, onvermoeid en steeds tot groote tevredenheid uwer superieuren. Was er soms verschil van inzicht, gij kwaamt steeds rond en eerlijk voor uwe meening uit. Vaak bleek die meening de juiste. —

Welnu, al gaat gij ons verlaten, uw naam blijft bestaan; „Rotmans huis” en „Rotmans ziele”, ze zullen nog duizenden malen worden genoemd. Geniet, onder de meest gunstige omstandigheden, uw welverdiende rust en neem bij uw vertrok naar Nieuwolda, dat trotsch mag zijn op zulk een inwoner, den oprechten dank mee van allen, die u hier kennen. Het ga u ook daar wel! De Ganzedijksters wenschen het u van ganscher harte toe.

    Met vriendelijken dank voor de plaatsing,

Uw dw.:

O.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden 1 mei 1918.

Jan Rotmans overleed in 1932 te Nieuwolda, 84 jaar oud.


Een curieus portret van Bommen Berend

Nog niet zo gek lang geleden zag ik dit portret  op Marktplaats, waar het inmiddels ook alweer van af is gehaald:

Bommen Berend portret met pet

Volgens een geverfde notitie in dezelfde menie-achtige kleur rood als ‘s mans muts, onderboord en knopen zou het gaan om een portret uit 1653 van Bernard von Gahlen:

Bommen berend de ht

Bernard von Galen, dat is ‘onze’ Bommen Berend, de prins-bisschop van Munster die de stad Groningen in 1672 belegerde, maar afdroop, wat we op de 28e augustus plegen te vieren.

Alles in rode kleur lijkt door een veel latere hand opgebracht., Vooral bij de kardinaalsmuts is die operatie niet helemaal geslaagd. In plaats van op een kardinaal lijkt de bisschop op een prins carnaval. Ik attendeerde een conservator van het Groninger Museum op het curieuze konterfeitsel met de opmerking:

“Het is wel een opknappertje hoor, maar misschien iets voor jullie?”

Dat bleek niet het geval. Hij vond het wel een mooi voorbeeld van hoe de bisschop na zijn dood nog vereerd werd, daar niet van, maar het museum had al meer representatieve portretten van Bommen Berend, waar deze niets aan zou toevoegen. Overigens ging het ook beslist niet om een unicum:

“Er moeten, zo begreep ik van een collega in Munster, tientallen van dergelijke portretten bestaan.”

 

 


Rondje stad

Een sleepboot bij de Sluiskade, wat ooit een poos de ligplaats voor sleepboten is geweest:
2014-08-27 029
Portaal in de Broerstraat:
2014-08-27 036
Op het plein voor het Academiegebouw was er een informatiemarkt voor buitenlandse studenten:
2014-08-27 037
Douwe van de bieb deed er goeie zaken:
2014-08-27 039
Strenge meneer boven de deur van de oude rechtbank (Boteringestraat):
2014-08-27 051
Brullende leeuw bij de dakgoot van de Corps de Garde:
2014-08-27 061
Over de kermis terug:
2014-08-27 088
De verleiding van het absolute kwaad trotserend:
2014-08-27 093


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 568 andere volgers