Zesvingerige families

Geplaatst op 12 februari 2010  a

“In het begin dezer eeuw woonde ergens in de provincie Groningen eene boerenfamilie die naar ik meen Detmers heette. De leden dier familie waren allen zesvingerig.”

Aldus A.C.J. Kremer in De Navorscher van 1888, bijlage O.

Zesvingerigheid komt sporadisch voor. Een Pruisisch arts vond omstreeks 1760 onder de honderdduizend inwoners van Berlijn slechts een paar zesvingerigen. Hij schreef:

“Een aanzienlyke geleerde in Duitsland, en minister van den Hertog van Wurtenberg, de Heer Bilfinger, was van eene dergelyke familie, en geboren met een zesden vinger, welken zyne ouders hem hadden doen afzetten, als iets monsteragtigs. Voor het overige weet men, dat de naam zelve de byzondere eigenschap dier familie aanduidt, en, naar alle gedagten, daar van herkomstig is, zynde Bilfinger alleenlyk eene verbastering van Fielfinger of veelvinger.”

Dat afzetten was in die tijd niet van gevaar ontbloot. Immers, antibiotica bestonden nog niet. De familie Veelvinger nam het risico maar wegens de manier waarop er tegen haar werd aangekeken.


Zestenig kind

“Als een bijzonderheid wordt ter onzer kennis gebragt , dat te Beerta onlangs een kind geboren is , dat aan elken voet zes teenen heeft. Opmerkelijk is het daarbij , dat ook de vader van dat kind geboren is met 12 teenen en even zoo veel vingers; de zuster van dien man heeft zes teenen aan ieder’ voet, die ook reeds weder een kind ter wereld bragt met hetzelfde gebrek, terwijl het eerste kind van den vader, en ook van deszelfs zuster de natuurlijke hoeveelheid hebben.”

Bron: Groninger Courant 17 oktober 1851.

Al eerder had ik hier een berichtje over zesvingerigen. In 1888 heette het dat een Groninger boerenfamilie Detmers met zesvingerigheid behept zou zijn. Er werd in 1851 echter geen kind Det(h)mers geboren in de gemeente Beerta, waar Nieuw-Beerta onder viel. Wel een dochter van de boerin Geertje Dethmers Dethmers (!), maar de vader heette in dat geval Gastman en die komt dus niet in aanmerking.