Rondje Roden

Uitloper Stadspark richting Groningerweg:
2015-10-02 038
Onlanden –  ganzen in paniek door passerende helikopter:
2015-10-02 044
Onlanden, landschap:
2015-10-02 047
Hoekje bij Roderwolde:
2015-10-02 059
Foxwolde:
2015-10-02 062
Foxwolde – daar moet haast wel een pomoloog wonen, gezien het assortiment appels langs de weg, o.a. notarisappels, moesappels en Groninger Kroon:
2015-10-02 065
Foxwolde – blaarkoppen in afwachting van hun boer:
2015-10-02 068
Zwartbont vee bij het Lieversche Diep:
2015-10-02 092
Schuur op de Weehorst:
2015-10-02 097
Dezelfde schuur, andere kant:
2015-10-02 105
Tussen Roden en Lieveren kwam er een cowboy voorbij:
2015-10-02 117
Hooiland tussen Roden en Lieveren:
2015-10-02 122
Bramen, ook nog onrijpe:
2015-10-02 125
Onlander coulissen van boerengeriefhout:
2015-10-02 142
Onlanden – zes van de ongeveer vijftien ooievaars die te zien waren op afgemaaide percelen; op de achtergrond de KPN-telefoontoren aan de Peizerweg:
2015-10-02 155
Wagen met potplanten bij een schuurtje in ontbinding, Peizermade:
2015-10-02 168


Rondje Loon

Het dal bij de Vogelzangsteeg, Noordlaren:
2015-09-30 002
Zelfde wegje , andere kant:
2015-09-30 010
Terwijl ik die foto’s bij de Vogelzangsteeg maakte, kwamen er zeker drie zware tractoren met grote bakken grond voorbij. Ik ging de Lageweg op en zag aan de lage kant eerst wat bulten grond in het land liggen, en vervolgens een soort uitgegraven, ondiepe watergang. Je zou haast denken dat hier een aflopend Hondsrug-beekje gereconstrueerd werd:
2015-09-30 012
Schipborg – ze waren uitverkocht:
2015-09-30 015
Hek bij het Oudemolensche Diep:
2015-09-30 017
Elk vakje in de leuning van de brug over het Looner Diep was bezet met een kruisspin. Deze was bezig met het repareren van haar web:
2015-09-30 023
Veld bij de Gasterenseweg
2015-09-30 030
Nog een beek:
2015-09-30 033
Een dubbele ophaalbrug in Assen-Noord:
2015-09-30 035
Onbedoelde land-art bij de Taarloseweg onder Vries:
2015-09-30 036
Vervallen schuur, zelfde lokatie:
2015-09-30 041
Groningerstraat tussen Vries en De Punt – vliegenzwam met omhoogstaande hoedranden vormde psychedelisch hippiepatroon:
2015-09-30 045
Bij Glimmen speelden wat kindertjes op en om een grote bult zand. Het was geen wit zand, wat helemaal makkelijk verschuift, maar toch: het griezelde me toe. De moeders stonden doodgemoedereerd in de schaduw (rechts) ernaar te kijken en te klessebessen. Heb ze toch maar even toegeroepen, hoe gevaarlijk dit kan zijn. Daarna werden de kinderen vlug bij de bult weggehaald:
2015-09-30 054
Glimmen, bij de Rijksstraatweg:
2015-09-30 057
In Haren mag Circus Renz nog wat langer voorstellingen geven (tot 4 oktober):
2015-09-30 060
In het weiland naast de tent liepen wat olifanten. Een bordje bij het hek bezwoer dat ze niet optraden. Dat zijn dan dure kostgangers:
2015-09-30 062


Herfstrondje Leutingewolde

Bij de Bornstertol gooiden ze voor de zomervakantie een sloot dicht. Nu graven ze er een nieuwe sloot met een dubbele kniebocht:
2015-09-29 002
Sigaartje?
2015-09-29 008
Rode bessen bij Roderwolde:
2015-09-29 020
Vliegenzwam bij Foxwolde:
2015-09-29 027
Leutingewolde, de bekende schuur:
2015-09-29 034
Tussen Leuringewolde en Roden – Schotse hooglander in massagesalon:
2015-09-29 045
Enumatil:
2015-09-29 055
Er was weer veel gras gemaaid – de laatste snee bij Enumatil:
2015-09-29 057


Eikels veel gezocht in oorlogstijd

eikelinzameling oorlog blog

Kwam dit affiche weer tegen. Het plaatje scande ik uit het een of andere oorlogsboek, alleen kon ik niet terugvinden welk. Het trof me, omdat het aansluit op een herinnering: begin jaren zestig zamelden Havelter kinderen van mijn leeftijd nog eikels in, die ze voor een grijpstuiver verkochten. Getuige het affiche werd dat inzamelen in de oorlog gestimuleerd, niet alleen qua eikels, maar ook voor wat betreft beukenootjes en kastanjes.

De hernieuwde kennismaking met de poster vormde aanleiding tot een klein historisch onderzoekje in de krantendatabank Delpher en Staten- Generaal Digitaal. En als zo vaak: je trekt aan een draadje en er gaat een wereld voor je open.

Uit mijn onderzoekje kwam ten eerste, dat er in de negentiende eeuw al wel eikels werden ingezameld in Drenthe, maar dat dat nog voornamelijk gebeurde voor de aanplant van eiken. Berichten in de Drentsche Courant dat Gelderse en Brabantse boeren eikels aan varkens en schapen voerden, doen vermoeden dat die praktijk in Drenthe minder in zwang was. Het gebruik van eikels, kastanjes en beukenootjes als veevoer bleef hier marginaal, in vredestijd tenminste. Of er uit beukenootjes bakolie werd geperst, zoals in Friesland, heb ik voor Drenthe niet gevonden. Wel kregen ook hier in oorlogstijd al deze boomvruchten veel meer waarde. Krachtvoer, veekoeken, en ook vetten schoten in prijs omhoog, terwijl de wegvallende koffie-import maakte dat eikels opeens veel waard werden als grondstof voor een koffiesurrogaat: eikelkoffie. Die toepassing van eikels was in beide wereldoorlogen zelfs vele malen belangrijker dan de aanwending als veevoer.

Dat de vraag naar eikels, kastanjes en beukenootjes in de Eerste Wereldoorlog enorm toenam, zie je vooral aan het sterk groeiende aantal ‘te koop gevraagd’-advertenties van allerlei opkopers in de diverse kranten. Van het ingezamelde verdween echter eerst nog veel over de Duitse grens. Daarom kwam er op 25 oktober 1916 een uitvoerverbod. Om nog meer greep op de eikelhandel te krijgen, verleende de rijkoverheid in 1918 zelfs een aankoopmonopolie aan de Nederlandse Vereeniging van Eikelhandelaren. Alleen die mocht nog eikels leveren aan het Rijkskantoor voor Thee en Koffie, dat de fabrieken voor koffiesurrogaten bediende. De Vereeniging van Eikelhandelkaren was het, die her en der Rijkseikelinzamelaars als opkopers aanstelde:

Nieuwsblad van het Noorden 12 oktober 1918.

Nieuwsblad van het Noorden 12 oktober 1918.

Eikelrapers kregen een garantieprijs van 16 cent per kilo eikels. De opkopers beurden 18 cent de kilo van de eikelhandelarenclub en maakten dus 2 cent per kilo winst. Het Rijkskantoor betaalde de eikelhandelaren 22 cent de kilo, zodat die op hun beurt dus 4 cent de kilo verdienden. Hun vereniging maakte zodoende in het laatste oorlogsjaar ruim 283.000 gulden winst. Elk van de zes leden (3 van de Veluwe, 1 uit Zwolle, 1 uit Brabant en 1 uit Zwijndrecht) kon ruim 47.000 gulden in de zak steken, iets waar na de oorlog kamervragen over werden gesteld. Uiteraard kwam na de wapenstilstand van november 1918 de koffie-import weer op gang, zodat hele voorraden eikels waardeloos werden. Op de Veluwe zijn die deels opgevoerd aan groot wild.

In 1940, na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, schoten de vraag naar en de prijzen van eikels, kastanjes en beukenootjes opnieuw omhoog. Dat jaar bleef de handel nog vrij, maar in 1941 kwam er een regeling tot stand voor de inzameling, die voortaan onder auspiciën van de Nederlandsche InkoopCentrale van Akkerbouwproducten (N.I.C.A.) zou geschieden. Het land werd daartoe in acht (later tien) districten verdeeld. Aan het hoofd van elk district stond een Hoofdagent – vaak een bosbouwer, boomkweker of zaadteler – die er de inzameling moest organiseren via agenten of opkopers. De laatsten moesten in elk geval over voldoende opslagruimte beschikken. Bij hen moesten de rapers van het district hun ingezamelde eikels, kastanjes en beukenootjes inleveren. In 1942 en 1943 bleef deze regeling bestaan, met dien verstande dat schoolkinderen voortaan onder leiding van onderwijzers naar beukenootjes zouden gaan zoeken.

Bij deze regeling werden de prijzen van ingezamelde eikels, kastanjes en beukenootjes van bovenaf vastgesteld. Voor eikels werd de vaste prijs 10 cent per kilo, waar ze in 1940 nog 12 cent per kilo deden, tegen 1 of 2 cent voor de oorlog (en 16 cent in WO I). Voor de volumineuzer kastanjes kregen de rapers voortaan 4 cent per kilo. Bleven de prijzen wat betreft deze twee boomvruchten in 1942 en 1943 op hetzelfde niveau, die van beukenootjes, nog goed voor 40 cent per kilo in 1941, werd toen verlaagd tot 30 cent, nog aanzienlijk hoger dan de vrije prijzen van 1940 toen de beukenootjes 10 tot 22 cent per kilo deden (waaraan je aardig de groeiende vetschaarste kunt aflezen).

Overigens vielen de opbrengsten van de aldus geregelde inzameling danig tegen. Volgens het Drentsch Dagblad van 20 oktober 1942 kon er in een normaal jaar wel 500 ton eikels in Drenthe worden verzameld. In 1941 kwam er echter slechts 12 ton binnen bij de Hoofdagent in Assen, terwijl er in 1942 maar 9 à 10 ton werd ingeleverd, dus ongeveer 2 % van een potentiële oogst. In 1943 groeide dit weliswaar tot 50 ton, maar ook dat was niet meer dan 10 % van wat er binnen had kunnen komen.

Voor de niet zoveel in Drenthe voorkomende kastanjes bleef de oogst van 1941 op 1942 stabiel op zo’n 15 ton – in 1943 kwam hiervan een derde meer binnen: 20 ton. Ondanks de verplichte inzameling door schoolkinderen (vanaf 1942), stelde de oogst aan beukenootjes nog het meest teleur. Was er in 1941 een 50 kilo ingeleverd, in 1942 ging het om 1 enkele ton en in 1943 om helemaal niets.

Volgens de Drentsche Courant lag de tegenvallende eikel-opbrengst zowel in 1942 als 1943 voornamelijk aan rupsen die in het voorjaar de eikebloesems opvraten. In 1943 merkt de krant echter op:

“Ook is een groote hoeveelheid niet ingeleverd, maar rechtstreeks aan de varkens opgevoerd.”

Iets soortgelijks was er in 1942 al aan de hand met de beukenootjes (1942):

“De oogst aan beukenootjes is moeilijk vast te stellen, omdat alles wat opgeraapt wordt lang niet wordt afgeleverd. In vele huisgezinnen wordt deze oliehoudende vrucht even geroosterd en dan als een lekkernij opgepeuzeld.”

De Drenten konden de eikels en beukenootjes, kortom, veel beter voor hun eigen gerief gebruiken. Elders zal het niet anders zijn geweest. Vandaar wellicht, dat de inzameling van de diverse boomvruchten na 1943 niet meer in de kranten ter sprake komt. Mogelijk bestond de regeling nog wel, maar werd die bekend verondersteld en kon de ruimte in de steeds dunner wordende kranten veel beter worden benut dan voor deze zaak. Ik vermoed evenwel, dat de kosten van de regeling niet meer opwogen tegen de opbrengsten, zodat de inzameling stilzwijgend weer geheel en al werd overgelaten aan de vrije markt.

Daarmee was het dus nog niet gedaan met de inzameling, alleen onttrekt die zich aan onze waarneming, Een sfeerbeeld als dat van oktober 1942 bleef voorlopig nog actueel:

“Als men in den namiddag over den Brink in Assen wandelt, bemerkt men daar onder het statig geboomte een ongewone bedrijvigheid, die een scherp contrast vormt met de rust, welke er van deze ‘historische’ plek uitgaat. Een krioelende kinderschare is er, bukkend en kruipend, ijverig in de weer om de vruchten, welke de hooge eiken, de massieve beuken en de weelderige kastanjeboomen hebben afgeworpen, te vergaren in de meegebrachte linnen of papieren zakjes of zoo maar in de broekzak.

Dit gaat nu al eenige weken zoo en de gazons vertoonen door al dit gesjouw reeds het beeld van het kaalgetreden doelgebied van een voetbalveld. Maar de kinderen hebben, nuttig werk als ze verrichten, vrij mandaat. Dit tafereel van rapende kinderen kan men tegenwoordig overal ontdekken, waar de boomen hun dracht aan vruchten aan de aarde afgeven, in de allereerste plaats natuurlijk in de bosschen, maar ook in de particuliere tuinen, waar een kastanje of beuk zijn takken ter hemel spreidt, doemt de jeugd op om de vruchten te rapen. Zoo is het in Assen, zoo is het in Drenthe, zoo is het in het geheele land.”


Dwars door de stad

Gevelsteen in de Kleine Pelsterstraat, afkomstig van brouwerij Het Witte Kruis, die in de zeventiende eeuw in het wijde van de Herestraat stond, op de hoek van de Kleine Pelster. De steen is het bovenste kwart een keer kwijtgeraakt, de twee kwadranten daar zijn hun voorstellingen kwijtgeraakt. Rechtsonder zit een kogge-achtig schip:
2015-09-26 003
En linksonder zijn de contouren van een paard en wagen zichtbaar:
2015-09-26 007
Windwijzer met paard op pand aan de Nieuwe Ebbingestraat:
2015-09-26 009
Ook daar – gevelsteen met gouden ster, anno 1630:
2015-09-26 012
Aan de Rodeweg verkeert het gevelsteentje met de snikke of trekschuit helaas nog in de toestand van 2013:
2015-09-26 016
Nieuwe Ebbingestraat ter hoogte van het Noorderplantsoen – het blok rond café De Groene Weide:
2015-09-26 022
Nieuwe Ebbingestraat gezien naar het zuiden, om winkelsluitingstijd:
2015-09-26 023
Vanaf de Ebbingebrug – plankpeddelaarsters:
2015-09-26 028


Grenadinelied

Grenadinelied CP RHC Groninger Archieven 1774-1445

Grenadinelied CP. RHC Groninger Archieven 1774-1445.

Calmer Polak Gzn. bracht in 1903 Grenadine op de markt en daarmee zorgde zijn bedrijf voor het eerst voor een merknaam die tot een soortnaam werd. Later kwam daar nog Ranja bij. Andere bedrijven lukte dit met aspirine en maggi.

Bovenstaand versje zal gezien ook de partiële Jugendstil-vormgeving niet lang na 1903 als bijsluiter of geschenk bij een fles Grenadine hebben gezeten.Het is getoonzet op een bekend orangistisch lied, dat vooral populair was in de achttiende eeuw.

In de kop van het liedvel vinden we als souvenir aan oud-Groningen een evocatie van de Poelepoort, die in 1828 werd afgebroken. In zijn vorm was die poort laat-middeleeuws. Op de verdieping zat een stadsgevangenis voor burgers. Zij verdienden een iets beter onderkomen dan gewone ingezetenen zonder burgerrecht. Die verdwenen in het Rozendal of het Pontje.


Terug naar het depot: de romantische Van Mesdags en Van Houtens

Dat de doopsgezinde koopliedenfamilies Van Mesdag en Van Houten allang tot het artistieke geneigd waren voordat nazaten zich als full time kunstschilders vestigden, wordt aangetoond door enkele stukjes uit hun familiearchief. Die stukjes tonen ook nog een romantische inslag, terwijl de latere schilders zich juist bekenden tot het impressionisme.

Memoriestuk gemaakt van het haar van Martha Hermine van Houten en Martha van Houten-Scheltens. De eerste overleed in 1859 op zestienjarige leeftijd, de tweede in 1862 toen ze 77 jaar oud was:

003

Eenzelfde stuk, maar dan uit 1876 ter nagedachtenis van de toen overleden Anna van Mesdag-Reinders (1823-1876) en haar dochter Saakje van Mesdag (1862-1864):

005

Destijds was het  bewaren van haarlokken om affectieve redenen nog vrij gewoon. De Van Mesdags en Van Houtens deden er ook nog wat mee, maar vermoedelijk waren ze hierin ook niet uniek.

Van Martha van Houten-Scheltens zijn er bovendien twee schilderijtjes bewaard gebleven, waarvan dit met een kerkje en een eenzame wandelaar bij helder maanlicht er een is:

008

Van Gilles van Mesdag, de man van Anna Reinders, hebben we nog dit berglandschapje, dat vooral ook door de boom sterk doet denken aan werk van Caspar David Friedrich:

015

Dit spul heb ik maandag weer naar het depot gebracht – het definitieve einde van de Eerelman-expositie, waarbij o.a. de artistieke voorkeuren van de Groninger elite in kaart werden gebracht.


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 732 andere volgers