Een ‘natuurmens’ op de Matsloot

Ingezonden brief Nieuwsblad van het Noorden 23 mei 1900:

Politienieuwtje, Nieuwsblad van het Noorden 21 maart 1901, dus tien maanden later:

Advertenties

‘Meestal is de bijenteelt een bijwerk of bloot liefhebberij, geen hoofdbestaan’

 

A. Koster, Bijenwagen (1824), uitsnede uit prent. RHC Groninger Archieven 1536-5363.

In 1839 reisde de Utrechtse weduwe Van Meerten-Schilperoort door Noord-Nederland, waarbij ze nogal wat scholen bezocht. Op haar terugreis kwam ze door Drenthe. In haar reisverslag schreef ze onder andere over het belang van de heidevelden – die destijds nog zo’n beetje de helft van Drenthe uitmaakten – voor de bijenteelt:

De veelzoutige ericas of heideplanten leveren voor de bijen een overvloedig voedsel tot den graag gewilden honig en het was, in deze streken niet onbelangrijke artikels van uitvoer, op verscheidene duizenden guldens te begrooten; 1835, b. v. was een voordeelig jaar, en de opbrengst van den honig alleen was veilig op ƒ 50.000 te schatten. Honderden korven worden in het begin van den zomer, wanneer het koolzaad in Groningerland bloeit, op lange, daartoe opzettelijk ingerigte wagens, derwaarts gebragt.

Omstreeks het einde van Julij, wanneer de heide en de veenboekweit in bloei staan, worden daarentegen de bijen, hier iemen genaamd, door de bijkers naar Drenthe overgebragt, en de uitgestrekte in bloei staande heidevelden, gedeeltelijk ook de boekweit, leveren dan, bij zoele dagen en zonneschijn, een genoegzaam voedsel op voor de nijvere bewoners der inheemsche èn vreemde korven.

Meestal is de bijenteelt een bijwerk of bloot liefhebberij, geen hoofdbestaan. Evenwel zijn er vrij wat menschen in Drenthe, die alleen bijkers zijn. Naar men mij verzekerd heeft, zijn er bijkers, die twee- tot driehonderd korven hebben, en zelfs meer. Een korf kan 50 Ned. ponden (= kilo, HP) honig opleveren en het pond soms dertig à veertig cents kosten. Inderdaad, geen onaardig inkomen, vooral voor eenen eenvoudigen dorpeling. Doch de uitkomsten zijn zeer wisselvallig, naarmate het saisoen gunstig of ongunstig is, even als op den wijnbouw, heeft warmte en zonneschijn nog meer invloed op de honigteelt, dan op het veldgewas.

Bron: mevr. A.B. Schilperoort, wed. Van Meerten – Het Noorden van ons Vaderland. Of Vlugtige schetsen en aangename herinnering van een Reistogtje over Utrecht, door Vriesland, Groningen, Drenthe en Overijssel (Groningen 1845) 179-180.


Naar Steenwijk

Voor een zaterdag vroeg op. In de Folkingestraat poetst een duif zijn veren:

Bij de ingang van de voormalige V&D in de Ebbingestraat staat een bord voor een nieuw bier. Aan het behoud van het gebouw op dat bord heb ik indertijd, medio jaren 90, het mijne mogen bijdragen. Grappig dat er nu een biersoort naar genoemd is:

Bij de Beren:

We gingen naar Steenwijk, naar de presentatie van een boek en de opening van een gelijknamige tentoonstelling: ‘Raggers rond de Baarg’. Zowel in het boek als op die tentoonstelling staan de gebroeders Kuiper centraal, beide geboren op de Steenwijker kant van de Bisschopsberg, op de grens van Drenthe.

Dit is het zelfportret van Henk:

Van de twee was hij de betere schilder, zoals in dit dorpsgezicht:

Of in dit korenveld:

Het werk van zijn broer Geert, is juist sterker in het grafische, zoals in ‘Heidebrand’, dat de angst voor het naderende vuur bijkans voelbaar maakt:

Of in deze ‘Herinnering aan de herhalingsoefening’ uit 1931:

Beiden waren het verdienstelijke amateurs, ander werk is zwakker. Toch, als zulke kerels eens een kunstopleiding hadden kunnen volgen, wat zou er dan wel niet van geworden zijn?

Na de bijeenkomst via Kallenkote naar Wapserveen, waar we uitstapten bij De Olde Fabriek, dat wil zeggen de voormalige zuivelfabriek waarin nu een restaurant met aanschuiftafel zit, al kan je er ook gewoon koffiedrinken of lunchen. Er stond een stapel kaasplanken buiten. Henk zag meteen handel::

Voor betreding van dit restaurant moeten de telefoons uit, een heel verstandige maatregel die de conversatie bevordert::

Binnen waren er verscheidene elementen die aan de oorspronkelijke functie van het pand herinnerden, zoals een kastje met kaasmakersmedailles, zowel van  Nederlandse Zuivelbond:

Als van de Drentse variant voor coöperatieve zuivelfabrieken:


Hunebed met schrijver dezes

Nu het vanwege de massaliteit en het vandalisme zwaar verboden begint te raken om nog langer hunebedden te beklimmen, moest ik toch maar eens op zoek naar de foto van mij op de poort van het grote Havelter hunebed. Helaas is mijn scanner kaduuk en dus moet u het doen met een foto van de foto die destijds door mijn jongere broer gemaakt is:

Hij dateert van april 1970. In die dagen kon je nog helemaal alleen op een hunebed zitten om over de grote stille heiden te koekeloeren door je brilletje.

Overigens was dat hunebed in de oorlog door de Duitsers onder de grond gewerkt vanwege hun vliegveld. Na de oorlog kwam het weer tevoorschijn, natuurlijk niet uit zichzelf, want zo’n hunebed is moeilijk in beweging te krijgen. Op dat moment maakte Havelte zijn al bestaande bijnaam waar: het “Drents Pompeï”.


“De ondergang der bijenteelt zou eene onherstelbare ramp voor ooft- en landbouw zijn”

In 1896 diende de Friesche Maatschappij van Landbouw een subsidieverzoek in bij de minister van landbouw. Van het gevraagde geld wilde ze graag een “bekwaam imker” aanstellen, die op winteravonden in Zuidoost Friesland bijspijkercursussen bijenteelt moest geven. De bijenhouders waren qua vakkennis namelijk niet helemaal up to date. Minder vriendelijk geformuleerd: ze liepen decennia achter. Omdat de minister het Friese verzoek kon billijken, zette hij 150 gulden op zijn begroting voor de nieuwe vorm van kennisoverdracht.

Interessant is wat het vrijzinnige kamerlid Houwing, een Stellingwerver die als modern predikant naar het Drentse Havelte gekomen was en daar nog steeds woonde, bij de begrotingsbehandeling opmerkte. Allereerst constateerde hij dat het aantal bijenvolken in Nederland in de dertig jaar tussen 1864 en 1893 meer dan gehalveerd was:

“Dit vak van landbouwbedrijf, dat vroeger in betrekkelijk bloeienden toestand verkeerde, toen het nog een honiggewin opleverde, waarvan de jaarlijksche opbrengst op circa 1½ millioen guldens kon worden geschat, is in de laatste 30 jaren hard achteruitgegaan en dreigt geheel te gronde te gaan. Terwijl in 1864, volgens het Landbouwverslag, 216.000 bijenkorven door de gezamenlijke imkers gehouden werden, bleek dat getal in 1893 gedaald te zijn tot ruim 92.000. In de provincie Friesland was de verhouding tusschen toen en thans nog ongunstiger, en daalde het cijfer van ruim 17.000 tot ruim 6000 korven.”

Deze halvering tot tertiëring van het aantal bijenvolken komt overeen met de ontwikkeling in het aantal beroepsimkers in de akten burgerlijke stand, die ik voor Groningen constateerde. Ook daarin zit er een zeer forse dip in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Houwing beaamde wat de minister schreef over het gebrek aan vakkennis. Terwijl de modulaire bijenkasten met bijenramen al in opkomst waren, zaten de Nederlandse imkers nog te klooien met korven waarin ze wat latjes hingen als verbindingsmateriaal voor zeer ongelijkvormige honingraten.

Houwing zag bovendien het bredere belang van de bijenteelt voor land- en tuinbouw:

“… het geldt hier niet in eerste plaats en vooral de bijenteelt als middel van bestaan, en het belang der imkers. Er is meer mede gemoeid dan eenig loonend honiggewin. De ondergang der bijenteelt zou eene onherstelbare ramp voor ooft- en landbouw zijn wegens de belangrijke rol, die de bijen vervullen in het huishouden der natuur. Het is meermalen gebleken dat het geheel of ten deele mislukken van den ooftbouw, en van het verbouw van sommige landbouwgewassen als klaver, boekweit, koolzaad en boonen is veroorzaakt door de ontstentenis van bijen, die het stuifmeel van de eene bloem op de andere overdragende, voor de bevruchting zorgen.”

In iets andere bewoordingen en met wellicht wat andere gewassen zou het vandaag de dag nog precies zo kunnen worden gesteld.

Bron: Begrotingsbehandeling in Tweede Kamerverslag van de zitting op 9 december 1896 (via Staten Generaal Digitaal).


Schoonlo, Drents paradijs voor Groninger bijen

Schoonlo was in 1929 nog steeds een eiland in een zee van heide. Kaartfragment ontleend aan Topotijdreis.nl .

Bericht uit Schoonlo, 23 juli 1897:

Wanneer de maand Juli in ’t land is, begint het hier, in het anders zoo stille plaatsje, levendig te worden. Dan toch komen hier de ymkers uit ‘t ‘Groningerland’ om hier hun nijver volktje van de heidebloempjes te laten profiteeren. Veel bijen worden hier dit jaar gebracht, te zamen ongeveer 1500 korven, wat voor menigeen nog een mooi voordeeltje geeft, daar van iederen korf 9 cent ‘steêgeld’ moet worden betaald. Ja, juist 9 cent en geen dubbeltje, want van de 10 korven wordt één gerekend ‘moederloos’ te zijn, d.i. waarin geen koningin is. Zoo’n kolonie is weinig waard, het bestuur is er uit… (…) Van zoo’n ‘moederlooze’ korf hoeft geen ‘steêgeld te worden betaald.”

“Het gewin is op de dopheide en zandboekweit hier tegenwoordig uitstekend, De ymker kan een goed jaar verwachten, daar ook de ‘riegheide’ die straks begint te bloeien, zeer weelderig is.”

Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 25 juli 1897.


Van Giffen als achterdochtige Drent – een vroege karakterschets

De reistas van Van Giffen. Collectie Groninger Museum.

Gister kwam de brievencollectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden online. Slechts een klein deel van die collectie is voorlopig echt toegankelijk gemaakt, maar de enige treffer die het zoekwoord ‘Groningen’ oplevert, is alvast een mooie verrassing. Het betreft een aanbevelingsbrief uit 1912 van de Groninger hoogleraar biologie Van Bemmelen voor de destijds nog niet gepromoveerde Albert Egges van Giffen:

Groningen, 6 Oct. 12.

Van Giffen heb ik leeren kennen eerst in zijne positie van student in de Biologie, daarna als assistent aan het Zoölogisch Labaratorium. In beide qualiteiten heeft hij blijk gegeven een man van bijzondere gaven en rusteloozen ijver te zijn. Hij bezit een grooten aanleg en ook sterke geneigdheid tot geheel zelfstandig werken, wat aanleiding kan geven dat hij we eens al te zeer zijn eigen weg gaat, maar hij is toch gevoelig voor raad van anderen en bereid tot overleg en tot samenwerking, wanneer men de eigenaardigheden van zijn karakter weet te verstaan en zijne neiging tot achterdocht (die vermoedelijk aan zijn Drentsche afkomst moet geweten worden) weet te overwinnen.
Volgens mijne overtuiging zal Van Giffen bij voldoende aanmoediging en vriendschappelijke leiding, veel en goed origineel werk kunnen verrichten en een groote kracht worden voor het archaeologisch onderzoek. V. Giffen’s begaafdheden voor dat onderzoek en ook reeds zijne verdiensten op dat gebied zijn zoo groot, dat ik het de plicht acht van ieder, die in de gelegenheid is hem te helpen en te steunen, om daarbij enkele minder aangename en gemakkelijke zijden van zijn aard over ’t hoofd te zien, vooral omdat naar mijne meening de grond van zijn karakter eerlijk, oprecht en onbaatzuchtig is.

J.F. van Bemmelen